News

| Thursday, 22 February 2024 |
Written by 

ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ให้เข้มมากยิ่งขึ้น

 

เพื่อยกระดับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพิ่มความแข็งแรงด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยลดความแตกต่างในเรื่องของขนาด รองรับธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ทุนสูง เพิ่มสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชน (IPO) ให้มีสภาพคล่องในตลาดรองที่ดีขึ้น เกณฑ์อื่นๆ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ดูตามรูปภาพประกอบ

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) https://media.set.or.th/

 

Last modified on Thursday, 22 February 2024