บริษัทตรวจสอบภายใน

ความเชื่อมั่น
ในการให้บริการ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานวิชาชีพ การสื่อสาร การอธิบายลักษณะงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ และเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ที่ท่านจะได้รับบริการที่ดี ตรงความต้องการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและองค์กรของท่าน

ข่าวสาร

กิจกรรม | กรกฎาคม, 11 2561

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จัดกิจกรรม ร่วมทำความดีประจำปี 2561 โดย เข้าเยี่ยม บริจาคทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสารทั่วไป | มิถุนายน, 26 2561

5 ข้อดีใช้ Outsource บริษัทตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันงานการตรวจสอบภายในได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญภายหลังจากที่พบการทุจริตภายในองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานยังคงขาดแคลนนักวิชาชีพอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมในธุรกิจนั้น ๆ จึงทำให้มากกว่า 50% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้บริการ Outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดแทนผู้ตรวจสอบภายในที่ขาดแคลนแล้วนั้น การจ้าง Outsource บริษัทตรวจสอบภายในยังมีข้อดีอีกมากมายดังต่อไปนี้

ข่าวสารวิชาชีพ | มีนาคม, 09 2561

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในระบบคุณภาพที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร กำจัดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและปัญหาที่สาเหตุ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา