News

| Monday, 14 January 2019 |
Written by 

Transforming IA for the Digital Age

 

Transforming IA for the Digital Age

 

Digital คำนี้เชื่อว่าเพื่อน ๆ คงได้ยินกันบ่อย ๆ และรู้จักกันดี คำนี้ถือได้ว่าเป็นคำยอดฮิตสำหรับคนในยุคนี้กันเลยทีเดียว เราในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน (IA: Internal Audit) ก็ต้องมีการปรับตัว ดังคำที่ว่า “การจัดการการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน”

 

เมื่อหลาย ๆ องค์กรมีการรับเอา Digital Transformation เข้ามาใช้งาน บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่นี้ 

 

ความท้าทายที่ต้องจัดการที่เพิ่มเข้ามานี้ มีตั้งแต่ผลกระทบอันเกิดจากความเกี่ยวข้องระหว่างคนและ Digital Transformation และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการติดตั้ง อาทิ การทำให้องค์กรคล่องตัว ยืดหยุ่น แนวคิดด้านดีไซน์ และประสบการณ์ขององค์กร

 

สิ่งหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรรู้นั่นก็คือ “ระบบการควบคุมภายใน” ที่มีความจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยของความเป็น Digital นั่นเอง แม้ว่ากระแสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ Robot ที่เข้ามากมาย แต่แท้จริงแล้ว Digital ไม่ใช่คำตอบ เพราะคำตอบที่แท้จริงคือ Transformation ต่างหากที่ช่วยสร้างคุณค่าของเทคโนโลยีนั้นให้เกิดขึ้นได้ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องเน้นกระบวนการในการดำเนินงานก่อนที่จะมาเป็น Digital นั่นเอง

 

 

เรื่องโดย :  นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ  รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด