News

| Thursday, 12 October 2023 |
Written by 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จัดประชุมร่วม คณะกรรมการบริหาร กับคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบพิเศษ

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จัดประชุมร่วม คณะกรรมการบริหาร กับคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบพิเศษ

เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือนของปี 2566 และกำหนดกรอบ นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ของทั้งบริษัท และแต่ละสำนัก สำหรับปี 2567