News

| Wednesday, 09 December 2020 |
Written by 

Congratulations to SAK

   วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และนางสาวกิจลดา สมงาม ผู้ทบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ SET


   บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “สินเชื่อศักดิ์สยาม” ให้กับลูกค้ารายย่อยที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปผ่านสำนักงานสาขาของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 519 สาขา ในพื้นที่ 38 จังหวัด ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) ธุรกิจสินเชื่ออื่น ได้แก่ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเช่าซื้อ


   โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET #ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ #dir #IAIPO