News

| Thursday, 02 November 2023 |
Written by 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“SAFE”)

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร คุณกิจลดา สมงาม รองผู้จัดการฝ่าย และคุณสกาวรัตน์ ไพจิตร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“SAFE”) “SAFE” ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติการโดยผู้ดูแลลูกค้าส่วนบุคคล(personal assistant) ที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากมีบุตรตามความประสงค์และเติมเต็มครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย มีมาตรฐานและความปลอดภัย


ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่(1) บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (NGG) ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนและทารกในครรภ์และการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางด้านพันธุศาสตร์ต่างๆ และ (2)บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด (SWC) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านผิวหนังและความงาม โดยการให้บริการของบริษัทย่อยนั้นจะให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทรวมถึงให้บริการลูกค้าจากโรงพยาบาลชั้นนำและคลินิกสูตินรีเวช ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในประเทศไทย

 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารของบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ธรรมนิติ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . . ข้อมูลทั่วไปของ

บริษัท https://www.safefertilitygroup.com/th/home