News

| Tuesday, 31 October 2023 |
Written by 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “NAM”

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “NAM”

คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ที่ปรึกษา คุณอณัศยา รักษาสรณ์ กรรมการบริหาร และคุณปรเมษฐ์ เกตุนาค ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “NAM” ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้

"

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร อาทิ ให้บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนจ่ายกลางของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

"

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารของบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ธรรมนิติ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท https://www.namwiwat.com/

Last modified on Tuesday, 31 October 2023