News

| Friday, 20 December 2019 |
Written by 

สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (MSU)

กิจกรรมบรรยายความรู้ ประจำปี 2562
โดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หลักสูตร “สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี”
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ให้แก่นิสิตรายวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยคุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ ร่วมกับ คุณพชร แก้ววิเศษ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

 

 

Last modified on Friday, 20 December 2019