เกี่ยวกับเรา

ผังบริหารเครือธรรมนิติ

chart

ผังบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

about

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล

ประธานกรรมการบริหาร

about

นายไพศาล
พืชมงคล

ที่ปรึกษา

about

นายศักดิ์ศรี
อำพวัน

ที่ปรึกษาและนักวิชาชีพตรวจสอบอาวุโส

about

นางสาวลภัสรดา
เลิศภานุโรจ

รองประธาน คนที่ 2

about

นางสาวศมจรีย์
แก้วขอมดี

กรรมการบริหาร

about

นายเอกรัตน์
บุณยรัตนกลิน

กรรมการบริหาร

about

นางสาวปรีญาพัชร์
อดิเรก

กรรมการบริหาร

about

นางสาวปนัดดา
กาญจนดิษฐ์

ที่ปรึกษา

about

นางสาวกรกช
วนสวัสดิ์

รองประธาน คนที่ 1

about

นางสาวดารารัตต์
พืชมงคล

กรรมการบริหาร

about

นางสาวฤทัยชนก
สุภาพงษ์

กรรมการบริหาร

about

นายณัชพล
ใหญ่หนักแน่น

กรรมการบริหาร

about

นายพชร
แก้ววิเศษ

กรรมการบริหาร