บริการ

งานบริการตรวจสอบภายใน

ลดความเสี่ยงของการทุจริตลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

งานตรวจสอบภายใน(IA)

เป็นบริการตรวจสอบภายในที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในกระบวนการปฏิบัติงาน

งานประเมินระบบการควบคุมภายใน (IPO)

เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้ความมั่นใจตามควรว่าองค์กรมีการบริหารจัดการ

งานประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM)

เป็นการบริการให้ความรู้ คำปรึกษา/แนะนำ ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

งานประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

บริการสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ

งานประเมินระบบ IT (IT Audit)

เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance)

งานสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR)

บริการสอบทานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

งานพัฒนาระบบ

เป็นการบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่

งานบริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมาย

งานบริการอื่นๆ

เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบงานหรือกระบวนการที่ลูกค้ามีประสงค์ให้เข้าตรวจสอบ