บริการ

พัฒนาระบบบัญชี

พัฒนาระบบบัญชี


งานบริการจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อการออกแบบ พัฒนา ระบบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การรวบรวบข้อมูล การตรวจสอบ การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถนำรายงานต่าง ๆ ไปใช้ในการบริหาร การประเมินผล การตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงยังสามารถใช้การควบคุมการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

บริการงานพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน อาจจะเป็นวางระบบบัญชี / พัฒนาระบบบัญชี ของกิจการใหม่ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ก็ได้ขึ้นอยู่ความต้องการของท่าน ดังนั้นองค์กรที่มีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยเสริมสร้าง ให้การเติบโตทางธุรกิจของท่าน มีความเข้มแข็ง มีข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และยังผลประโยชน์ในอนาคต หากท่านมีความประสงค์จะเข้ายื่นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.