บริการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประเมินระบบการควบคุมภายใน


งานบริการจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการดำเนินงาน ต่างๆภายในองค์กร มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน เปรียบเสมือนการตรวจสอบสุขภาพ ดังนั้นประโยชน์ต่อผู้บริหารขององค์กร จะได้ทราบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต อันนำไปสู่การแก้ไข และการปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน อาจจะประเมินภาพรวมของทั้งองค์กร หรืออาจจะประเมิน บางส่วนของแต่ละระบบงานที่ความสำคัญ ตามที่ผู้บริหารสนใจก็ได้ โดยเฉพาะบริษัทที่กำลังมีแผนงานจะเข้ายื่นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้น งานประเมินระบบการควบคุมภายใน ยิ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณา กล่าวคือ ถ้ากระบวนการดำเนินงานขององค์กร มีระบบการควบคุมภายใน ที่ไม่เพียงพอและเหมาะสม ย่อมขาดคุณสมบัติในการเข้ายื่นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเอง


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.