บริการ

ประเมินทุจริตคอรัปชั่น

ประเมินทุจริตคอรัปชั่น


ในปัจจุบันรัฐบาลและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือการรับสินบน โดยภาคเอกชนได้รวมตัวกันและจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกบริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองก่อนที่จะขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีบริการงานประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีความพร้อมในการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.