บริการ

ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR)


ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (หมวด 1300) เรื่อง โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพกำหนดให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาและดำเนินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยต้องมีการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการประเมินจากภายนอกองค์กรนั้น มาตรฐานได้กำหนดให้ต้องมีการประเมินอย่างน้อย 5 ปีต่อครั้ง โดยผู้ประเมินอิสระหรือคณะผู้ประเมินจากภายนอกองค์กร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ

เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทท่าน สามารถดำรงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพที่กล่าวข้างต้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จึงจัดให้มีบริการงานประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) โดยการสอบทานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายในว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหรือไม่ และให้ข้อสังเกต/ข้อแนะนำในการปรับปรุงและ/หรือดำรงคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.