บริการ

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และไอที

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และไอที


ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ละกิจกรรมการดำเนินงานมีระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุน ซึ่งการพึ่งพาเทคโนโลยีย่อมมีความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความถูกต้องเชื่อถือได้ในการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น การตรวจสอบระบบสารสนเทศจึงมีความจำเป็นมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยควรดูภาพรวมทุกองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ทั้งด้านอุปกรณ์ โปรแกรม นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ และบุคลากร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร

บริการงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ จะช่วยให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบสารสนเทศขององค์กรมีการควบคุมที่เพียงพอ อันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตรวจสอบการเข้าถึงสารสนเทศ การสำรองและการกู้คืน แผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.