บริการ

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน (IA)


การบริการจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และการให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน แก่องค์กรของท่าน ซึ่งการให้บริการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

• การให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ขององค์กร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนด และปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีกระบวนการกำกับที่ดี และเหมาะสม

• การให้ความเชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ ที่ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ

• การให้ความเชื่อมั่นว่า องค์กร มีการดูแล การเก็บรักษาสินทรัพย์ อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

• การให้ความเชื่อมั่นว่า กระบวนการดำเนินงาน ขององค์กร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ปัจจุบัน ลูกค้าที่ใช้บริการงานตรวจสอบภายในของเรา เป็นลูกค้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ลูกค้าที่กำลังจะยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจ อาทิ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.