บริการ

งานตรวจสอบพิเศษ

งานตรวจสอบพิเศษ


งานบริการจากภายนอก (Outsourcing) เป็นการให้บริการตามความต้องการเฉพาะเรื่อง ที่องค์กรท่านสนใจ ซึ่งการให้บริการ เป็นการตกลงขอบเขตงาน และการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

งานตรวจสอบพิเศษ อาทิเช่น งานตรวจนับสินทรัพย์ถาวร งานตรวจนับสินค้าคงเหลือ งานตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้การค้า เป็นต้น


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.