บริการ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง


งานบริการจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อให้ความรู้ ความความเข้าใจ หรือจัดให้มี แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กร ในการหาแนวทางการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมต่างๆขององค์กร จากความไม่แน่นอน จากปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กร

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะผลกระทบในเชิงลบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

บริการงานบริหารความเสี่ยง จะช่วยองค์กรของท่าน สร้างความตระหนักรู้ การอยู่ในความไม่ประมาท ให้บุคคลากรของท่าน สามารถออกแบบ บ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าติดตามอย่างเหมาะสม


หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-596-0500 ต่อ 327 ด้วยความยินดียิ่ง


1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.